آب پاش های هوشمند با قابلیت پیش بینی آب و هوا

آب پاش های هوشمند با قابلیت پیش بینی آب و هوا

آب پاش های هوشمند با قابلیت پیش بینی آب و هوا

قرار دادن آب پاش هایتان بر روی سیستم تایمر احتمالا بهترین راه برای جلوگیری از کم آب دادن به گیاهان تان است، اما، ست کردن تایمر، روشن گذاشتن و فراموش کردن اقتصادی ترین راه نیست. اگر در طول هفته باران ببارد و شما یادتان برود آب پاش ها را خاموش کنید چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت آب را هدر می دهید و چمن های شما در آب غرق می شوند. راه حل خودکاری برای این مساله پیدا کرده است : یک آب پاش هوشمند تنها زمانی به چمن های شما آب می دهد که واقعا به آب نیاز داشته باشند.

این آب پاش ترکیبی از سنسورهای محلی و داده های هواشناسی به روز استفاده می کند تا بتواند نیازهای چمن های شما را شناسایی کند.

اگر به طور مثال هوا بارانی بود، سیستم در طول هفته آب کمتری به گیاهان شما خواهد داد. این آب پاش همچنین با در نظر گرفتن موقعیت زمین و نوع خاک و گیاه و همچنین شیب زمین، از هدر رفتن آب جلوگیری می کند.

این سیستم می تواند مصرف آب شما را تا 50 درصد کاهش دهد و از غرق شدن مناطق آبیاری شده هم جلوگیری می کند.

درج نظر