لزوم استفاده از فناوری های نوین درصنعت ساختمان

لزوم استفاده از فناوری های نوین درصنعت ساختمان

Nنماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی گفت:برای توسعه استفاده ازفناوری های جدید درصنعت ساختمان باید فرهنگ سازی شود .
به گزارش بنانیوز (Bana News.ir) سیدهاشم بنی هاشمی بیان کرد:برای اینکه خدمات فنی ومهندسی ما باتوان رقابت باجهان پیشرفته راداشته باشد بایدازفناوری های جدیداستفاده بیشتری کنیم .
وی ادامه داد:برای ورودبخش ساختمان به عرصه بین المللی ورقابت باسایرکشورهابایدخودراسریع تر به تکنولوژی های جدید دراین صنعت مجهزکنیم.
نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی درخصوص شیوه های فراگیرکردن فرهنگ استفاده ازفناوری های نوین گفت:مادرکشوری زندگی میکنیم که ازلحاظ معماری وساخت وساز جزء کشورهای پیشرو درجهان بوده و هست وباید بانگاهی به گذشته فناوری های جدیدرادرکشورمان بومی کنیم. بنی هاشمی تاکیدکرد:سازمان نظام مهندسی میتواند نقش بسیار جدی دربحث آموزش مهندسان برای استفاده ازاین فناوری ها داشته باشد نظام مهندسی باید مهندسان راآموزش دهد و علاوه برآن فناوری هایی راتعریف کند که مهندسان به دنبال استفاده ازآن باشند .

درج نظر