پروژه 7 واحدی جناب آقای آزاده – خیابان هفت دست غربی