پروژه آقای رضایی

پروژه آقای رضایی

SWپروژه آقای رضایی به مساحت 40 هکتار زیر کشت واقع در شهرستان فریدن مجهز به سیستم آبیاری هوشمند گردید.