سنسور نشت گاز

توضیحات

در سیستم هوشمند ساختمان هنگام وقوع نشت گاز یا آب سنسور به سیستم مرکزی اعلام میکند و سیستم فرمان بسته شدن شیر گاز یا آب را صادر میکند و بدین شکل از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری میکند