• طراحی مدرن ساختمان

    طراحی مدرن ساختمان باید اذعان نمود که ورودی منزل، محل کار یا هر محیط دیگری از وضعیتی عجیب برخوردار است. ما هر روز از آنها عبور کرده و به مکانی وارد یا از آن خارج می شویم. آنها هم برای ما آشنا هستند و هم خیلی زود از خاطرمان می روند. در واقع بعد از […]

    ادامه مطلب